Informujemy Szanowne Koleżanki i Kolegów, że materiały I Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego VIII kadencji Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej są zamieszczane w zakładce DOKUMENTY.

Materiały zjazdowe zawierają porządek obrad, regulamin Zjazdu, sprawozdania organów Izby, projekt budżetu, projekty uchwał oraz protokół Komisji Skrutacyjnej.