Opole, dnia 23 kwietnia 2021 r.

 Członkowie

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

 

 Zawiadomienie Okręgowej Komisji Wyborczej

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

Na podstawie Regulaminu wyborów korespondencyjnych w Opolskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 345/VII/2021 Opolskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia z dnia 25 marca 2021 r., Okręgowa komisja wyborcza powołana mocą uchwały nr 346/VII/2021 Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyboru Komisji wyborczej na wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu, przesyła informację dotyczącą przeprowadzenia II etapu wyborów korespondencyjnych:

 

 

ETAP II

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii                              

Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu

Każdy z członków Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wykonujący zawód lekarza weterynarii na terenie działania Izby lub niewykonujący zawodu lekarza weterynarii, ale zamieszkałych na ww. terenie otrzymuje listem poleconym kopertę, a w niej:

 • niniejsze zawiadomienie o okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym,
 • kartę do głosowania,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 • dwie koperty:
  • kopertę wewnętrzną na umieszczenie karty do głosowania;
  • kopertę zwrotną, w której należy umieścić:

- kopertę wewnętrzną z kartą do głosowania,

- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

 • instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną,
 • wskazanie adresu strony internetowej zawierającej dodatkowe informacje o kandydatach.

Podpisy członków Komisji wyborczej:

 

Sebastian Konwant                       Maria Ostrowska                     Piotr Kluczniok

 

 

Zawiadomienie o okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu zawiadamia, że II etap wyborów korespondencyjnych delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Opolu odbędzie się w terminach wskazanych poniżej:

 • ogłoszenie list kandydatów w dniu 23 kwietnia 2021 r.,
 • termin na przesłanie koperty zwrotnej z kopertą na kartę do głosowania i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, upływa dnia 14 maja 2021 r.,
 • termin ewentualnej drugiej tury na głosowanie upływa 29 czerwca 2021 r.

 

 

Instrukcja dotycząca głosowania drogą korespondencyjną

 • Członek rejonu wyborczego głosuje w drodze korespondencyjnej poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata (kandydatów), na którego (których) oddaje głos poprzez zaznaczenie znakiem „x” w kwadracie umieszczonym przy imieniu i nazwisku kandydata. Liczba oddanych głosów nie może być większa niż liczba kandydatów do obsadzenia w danym rejonie. Przy zakreśleniu większej liczby głosów, karta do głosowania będzie uznana za nieważną.
 • Kartę do głosowania umieszcza się w kopercie wewnętrznej, oznaczonej napisem „Koperta na kartę do głosowania ", dla zachowania tajności nie podpisuje się karty do głosowania.
 • Zamkniętą kopertę wewnętrzną z kartę do głosowania umieszcza się w kopercie zwrotnej, do której wkłada się również podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 • Całość, to jest:
 • kartę do głosowania w zamkniętej kopercie wewnętrznej,
 • podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

umieszcza się w kopercie zwrotnej, którą przekazuje się lub przesyła korespondencyjnie do Komisji wyborczej na adres Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r. O zachowaniu terminu przez członka rejonu wyborczego głosującego w formie korespondencyjnej decyduje data wpływu koperty do okręgowej komisji wyborczej.

 • Koperta zwrotna jest przesyłana nieodpłatnie przez Pocztę Polską.
 • Dodatkowe informacje o kandydatach, którzy o to wnioskowali, zostaną umieszczone na stronie internetowej OIL-W izbawet.opole.pl w zakładce Dokumenty.