W siedzibie Opolskiej Izby Adwokackiej dokonano aktu uroczystego podpisania oczekiwanego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

Sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Porozumienie podpisali:

 1. Opolska Okręgowa Izba Aptekarska – reprezentowana przez Prezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Marka Tomkowa;
 2. Opolska Izba Lekarska – reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jerzego Jakubiszyna;
 3. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu – reprezentowana przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Sabinę Wiatkowską;
 4. Opolska Okręgowa Izba Architektów RP – reprezentowana przez Przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP Zbigniewa Bomersbacha;

5. Opolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna – reprezentowana przez Prezesa Rady Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjna Marka Wisłę (zdjęcie);

6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Opolu – reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Rady Krajowa Izby Biegłych Rewidentów Adama Krachera;

7. Izba Adwokacka w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Rady w Opolu Mariana Jagielskiego;

8. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu Katarzynę Bisowską;

9. Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych – reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Opolskiego Oddziału Mieczysława Sałatyńskiego;

10. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – reprezentowana przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Adama Raka. 

 

Deklaracja porozumienia zakłada, że:

 

 1. Przedstawiciele władz opolskich samorządów zawodów zaufania publicznego powołują Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zwane dalej Porozumieniem.
 2. Porozumienie jest strukturą otwartą, dobrowolną i zrzesza samorządy zawodów zaufania publicznego utworzone zgodnie z art. 17 Konstytucji RP, z terenu województwa opolskiego. Przystąpienie do Porozumienia kolejnego sygnatariusza wymaga zgody wszystkich sygnatariuszy niniejszej deklaracji.
 3. Porozumienie jest forum wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną organizacyjną zapewniającą współdziałanie opolskich samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków.
 4. Celem Porozumienia jest w szczególności:

 

4.1   inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,

 

4.2   wyrażanie opinii oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków porozumienia w celu tworzenia właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,

 

4.3   wymiana doświadczeń w działalności samorządów zawodowych, w tym wspieranie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków samorządów,

 

4.4   integracja środowisk zawodowych.

 

 1. Kierowanie Porozumieniem odbywa się na zasadzie rotacji – prezydencji trwającej 6 miesięcy przy czym przyjmuje się, że początek prezydencji rozpoczyna się odpowiednio 1 stycznia lub 1 lipca danego roku. Wyjątek stanowi pierwsza prezydencja, która trwa od chwili podpisania Porozumienia do 30 czerwca 2017 roku.
 2. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, kolejne kadencje prezydencji obejmują samorządy – sygnatariusze porozumienia według kolejności ustalonej w niniejszej
 3. Przewodniczącym Porozumienia jest każdorazowo osoba reprezentująca dany samorząd zawodowy, który sprawuje w danym czasie prezydencję.
 4. Przy podejmowaniu uchwał, stanowisk, opinii, apeli przez Porozumienie obowiązuje zasada konsensusu. Sprzeciw chociażby jednego samorządu zawodowego uniemożliwia podjęcie przez Porozumienie uchwały, stanowiska, opinii, itp.
 5. Posiedzenia przedstawicieli Porozumienia odbywają się:
  1. jako posiedzenia stałe, zwoływane co najmniej raz na kwartał,
  2. jako posiedzenia ad hoc.

 

10.Koszty posiedzeń przedstawicieli Porozumienia pokrywane są przez samorząd zawodowy pełniący w danym okresie prezydencję w ramach wydatków statutowych. Wydatki związane z organizacją innych wydarzeń, np. konferencji, szkoleń, spotkań, wyjazdów i itp., wymagają akceptacji ich wysokości i ustalenia zasad pokrywania przez wszystkich przedstawicieli samorządów uczestniczących w danym wydarzeniu.

 

 

Licznik

Odsłon artykułów:
1479001
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com